Zespół Szkół nr 2

Zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Nr 2:

 1. do Zespołu Szkół Nr 2 uczęszczają uczniowie w wieku od 5 do 16 roku życia

 2. do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

 1. na wniosek rodziców naukę w Szkole Podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej

 2. decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły Podstawowej podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do Szkoły Podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

 3. w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok

 4. decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

 1. do klasy I Szkoły Podstawowej zapisy odbywają się do 30 marca każdego roku:

  1. w pierwszej kolejności przyjmowani uczniowie z obwodu ustalonego przez organ prowadzący

  2. przyjmuje się również uczniów spoza obwodu, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami

 2. do klasy I Gimnazjum przyjmuje się:

  1. z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum, tj. ze Szkoły Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu

  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w przypadku gdy pozwalają na to warunki organizacyjne

  3. warunkiem przyjęcia do klasy I Gimnazjum jest okazanie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 3. w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów:

 1. oceny zachowania na świadectwie z klasy VI

 2. warunków bytowych rodziców

 3. odległości od miejsca zamieszkania do Gimnazjum

 4. wyników na świadectwie z klasy VI

 5. wyników ze sprawdzianu w klasie VI

 1. Dyrektor Zespołu Szkól Nr 2 może odmówić przyjęcia ucznia spoza obwodu w przypadkach, gdy nie spełnia wymogów wymienionych w pkt 5).

 2. na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego

 3. do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie:

 1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł

 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania ucznia do szkoły podstawowej lub gimnazjum ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą

 3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia

 1. egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w pkt 8, lit. b), przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego

 2. różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2011 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Łapacz
Ilość wyświetleń: 1306
07 czerwca 2011 12:18 (Katarzyna Łapacz) - Zmiana treści zakładki.
07 czerwca 2011 11:11 (Katarzyna Łapacz) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl